dom pasywny instalacje solarne odzysk ciepła gruntowy wymiennik ciepła realizacje certyfikaty energetyczne

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo energetyczne jest znanym w innych Państwach Europy sposobem wpływania na obywateli w celu wykształcenia poczucia konieczności oszczędzania nieodnawialnych źródeł energii. Samo świadectwo energetyczne jest dokumentem obwieszczającym ile dany obiekt zużywa energii pierwotnej w czasie roku. Obliczenia charakterystyki energetycznej domu dokonywane są na podstawie inwentaryzacji technicznej lub na podstawie projektu. Jest to wydany przez odpowiednią, upoważnioną osobę, dokument określający ilość energiiklimatyzacji i wentylacji, czy wreszcie oświetlenia w przypadku budynków użyteczności publicznej. W certyfikacie ocenia się potrzeby energetyczne, jakie wynikają przede wszystkim ze standardu budynku i jego przeznaczenia, a także (co jest równie istotne) na podstawie stałych i obiektywnych cech, czyli oceny jego systemów instalacyjnych, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, które może być diametralnie różne w zależności od sposobów eksploatacji budynku, czy zwyczajów mieszkających tam osób.
(a dokładniej: wielkość zapotrzebowania na energię), jaka jest niezbędna do zaspokojenia wszelkich potrzeb powstających przy użytkowaniu lokalu czy budynku.

Na zapotrzebowanie to składają się ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej (CWU),

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego czy części budynku, która stanowi samodzielną całość techniczno - użytkową jest regulowany ustaleniami prawodawstwa europejskiego.
Zobowiązania wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej zostały zapisane w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, a następnie, nowelizacją ustawy Prawo Budowlane zostały wprowadzone do polskiego prawa. Wobec tej nowelizacji, od 1 stycznia 2009 roku świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowooddawanych do użytku budynków, a także dla używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych); jest również obowiązkowe dla budynku, dla którego w wyniku przebudowy lub remontu uległa charakterystyka energetyczna.

W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego lub jego części. Ten typ świadectwa sporządza się przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej jego części budynku osobie trzeciej. Należy przez to rozumieć, że świadectwo dla mieszkania lub części budynku trzeba sporządzić przed przekazaniem użytkownikowi lokalu lub części budynku w nowym budynku, a także przy sprzedaży, wynajęciu nowemu najemcy oraz przy ustaleniu odrębnej własności w budynku spółdzielczym.

Ustawa określa, że obowiązek sporządzania świadectw energetycznych nie dotyczy budynków:
1. Podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków.

2. Używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej.

3. Przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata.

4. Niemieszkalnych służących gospodarce rolnej.

5. Przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2*rok.

6. Mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku.

7. Wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.


Szczególne wymaganie ustawa określa w przypadku opracowania świadectwa budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub w którym świadczone są usługi dla znacznej liczby osób, jak dworce, lotniska, muzea czy też hale wystawiennicze. W tych budynkach świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu. Ma to być element edukacji społecznej i promocji energooszczędności.

 

Treść wiadomości
Imię, nazwisko lub nick
Adres e-mail
 
 

Projekt Agencja Reklamowa Dea Studio